• Juices & Snacks
  • De basis voor een gezonde levensstijl
  • Gratis thuisbezorgd

Algemene Voorwaarden NATURALICIOUS

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webwinkel die Naturalicious via haar Website aanbiedt. Door Producten te bestellen op de Website van Naturalicious gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord wilt gaan, kunt u géén Producten bestellen op de Website.

 

Deze Algemene Voorwaarden kunnen gedownload en geprint worden.

 

Artikel 1

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hiernavolgende betekenis:

 

Account: de persoonlijke omgeving van de Klant, toegankelijk via de Website door middel van het invoeren van de Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Naturalicious;

Naturalicious: NL Juices Online B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Jachthavenweg 124, 1081 KJ, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64006573.

Inloggegevens: de door de Klant gekozen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot zijn Account;

IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website van Naturalicious en via de Website een Product heeft gekocht of wenst te kopen;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Naturalicious die via de Website wordt gesloten, op grond waarvan de Klant een Product bij Naturalicious koopt;

Product: de producten die Naturalicious via de Website te koop aanbiedt.

Website: de website www.Naturalicious.eu, www.naturalicious.eu, www.Natur.eu en www.natur.eu, alsmede alle onderliggende webpagina’s.


Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Naturalicious op de Website, op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst en elk gebruik van de Website.
2.2 Naturalicious kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden en worden tijdens het gebruik van de Website onder de aandacht van de Klant gebracht. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet bestellen. Bij voortgezet gebruik accepteert de Klant de meest recente en op de website gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant verbinden Naturalicious niet en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3

Account
3.1
Om Producten op de Website te bestellen kan de Klant een Account aanmaken op de Website. Een Account kan aangemaakt worden middels het doorlopen van het registratieproces op de Website. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander of ten behoeve van een ander.
3.2 Tijdens het registratieproces wordt de Klant verzocht bepaalde informatie te verstrekken. De Klant staat er jegens Naturalicious voor in en is er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt correct, volledig en actueel is. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de Klant niet meer actueel, volledig of correct zijn, dient de Klant zijn gegevens onverwijld aan te passen.
3.3 Tijdens de registratie moet de Klant tevens Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Klant niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van zijn Account wordt gemaakt.
3.4 Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Naturalicious daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
3.5 Naturalicious behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website of de veiligheid van het Account.
3.6 De Klant heeft het recht om op elk gewenst moment zijn Account te beëindigen. Wanneer de Klant niet in overeenstemming handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Naturalicious bevoegd om het Account met onmiddellijke ingang en zonder dat zij daarvoor een vergoeding aan de Klant verschuldigd is, te beëindigen. Naturalicious verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account. Beëindiging van het Account heeft geen invloed op reeds gesloten Overeenkomsten.

 

Artikel 4.

Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.
4.2 Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.4 Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Naturalicious nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
4.5 Naturalicious is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.
4.6 De Klant erkent dat het geleverde Product in beperkte mate kan afwijken van de op de Website gegeven informatie, waaronder de afbeeldingen.
4.7 Naturalicious behoudt zich het recht voor een Product op ieder moment aan te passen of te verwijderen van haar Website, zonder dat Naturalicious daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.
4.8 De Overeenkomst komt tot stand door het volledig doorlopen van het bestelproces op de Website, met als onderdeel de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
4.9 De Klant staat er jegens Naturalicious voor in dat de informatie die hij bij het doorlopen van het bestelproces verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor Naturalicious onder andere ten behoeve van het leveren van de bestelde Producten.

 

Artikel 5

Abonnementen
5.1
De klant kan de Producten tevens bestellen middels het afnemen van een abonnement. Een abonnement kan worden afgesloten op een juicebox, alsmede op een snackbox (hierna: Abonnement).
5.2 Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Bij het afsluiten van een abonnement op een juicebox geldt – tenzij anders vermeld op de Website- een afnameverplichting van minimaal twee boxen per door de Klant gekozen interval, te weten: wekelijks, tweewekelijks of maandelijks.
5.4 Bij het afsluiten van een abonnement op een snackbox geldt – tenzij anders vermeld op de Website – een afnameverplichting van minimaal twee boxen per door de Klant gekozen interval, te weten: wekelijks of tweewekelijks.
5.5 De Klant kan het Abonnement te allen tijde opzeggen, met inachtneming van de minimale afnameverplichting ingevolge artikel 5.3 en 5.4 en de opzegtermijn. Voor een Abonnement geldt een opzegtermijn van één week voorafgaand aan een komende levering. Wanneer de Klant het abonnement op een snackbox wil op zeggen, dient dit te worden gedaan uiterlijk maandag vóór 23:59 uur. De levering van de snackbox voor de daarop volgende week wordt dan geannuleerd en de Overeenkomst wordt beëindigd.
5.6 Opzegging kan geschieden door contact op te nemen met de Klantenservice per telefoon of per e-mail.
5.7 Gedurende de looptijd van uw abonnement kan u de details van uw overeenkomst wijzigen met inachtneming van hetgeen bepaald in 5.3 en 5.4. De Klant kan hiervoor contact opnemen met de klantenservice.
5.8 Indien de Klant niet voldoet aan de betalingsverplichting is Naturalicious gerechtigd de Klant – nadat Naturalicious de Klant schriftelijk in gebreke heeft gesteld – sommatiekosten in rekening te brengen en – indien de Klant na onze sommaties het betalingsverzuim niet zuivert – de incasso in handen te geven van een incassobureau en u buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-.
5.9 Zolang de Klant niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting, blijven de geleverde Producten eigendom van Naturalicious Het is de Klant niet toegestaan de Producten aan derden te leveren, danwel te verpanden of te bezwaren met beperkte rechten van welke aard dan ook. Indien Naturalicious de Klant sommeert de Producten aan haar terug te leveren, is de Klant verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een vergoeding van door Naturalicious geleden schade.
5.10 Naturalicious is gerechtigd het abonnement zonder opgave van redenen te beëindigen. In dat geval ontvangt u de resterende Producten waarvoor u reeds betaald heeft, met inachtneming met hetgeen isbepaald in artikel 6.1.

Indien de bepalingen in dit artikel conflicteren met die van artikel 4 en 7, prevaleren de bepalingen van dit artikel.


Artikel 6

Aanbiedingen en kortingscodes
6.1 Alle aanbiedingen van Naturalicious zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
6.2 Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan is dit in de aanbieding vermeld. Naturalicious behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.
6.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding bindt Naturalicious niet.
6.4 Tenzij expliciet anders aangegeven zijn kortingscodes geldig tot één jaar na datum van afgifte. Kortingscodes kunnen eenmalig en uitsluitend worden gebruikt indien deze tegelijk met een bestelling, op de door Naturalicious aangegeven wijze, worden ingezet.
6.5 Het kortingsbedrag is niet inwisselbaar voor contanten.
6.6 Aanbiedingen en kortingscodes kunnen niet in combinatie worden gebruikt.

 

Artikel 7. Prijs en betaling

7.1 Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en, mits wordt voldaan aan het minimale bestelbedrag in het geval van de aankoop van juices, inclusief verzendkosten binnen Nederland. Op de Website zal een melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten en andere heffingen van overheidswege.
7.2 De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. Naturalicious behoudt zich het recht voor om prijzen van Producten te allen tijde te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Producten die reeds zijn besteld maar nog niet zijn afgeleverd.
7.3 De Klant kan de verschuldigde prijs betalen op de wijze zoals aangegeven op de bestelpagina’s van de Website. Betalingen verlopen via de “payment service provider” De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces.
7.4 Indien de Klant een Abonnement afneemt, betaalt de Klant voor de eerste levering middels iDeal of Creditcard. Middels deze betaling gaat de Klant akkoord met het ontvangen van de hierop volgende leveringen en geeft de Klant toestemming aan Naturalicious om middels automatische incasso de kosten van het Product af te schrijven van de opgegeven bankrekening van de Klant.
7.5 De automatische incasso wordt namens Naturalicious uitgevoerd door Adyen of een ander door Naturalicious aan te wijzen bedrijf.
7.6 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven bankrekening aan Naturalicious.
7.7 Wij kunnen ons – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
7.8 Indien de Klant na een herinnering of aanmaning van Naturalicious nog steeds in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt Naturalicious zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle door Naturalicious gemaakte kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant.

 

Artikel 8

Aflevering
8.1 Naturalicious zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
8.2 Op de Website en/of in het bestelproces gegeven aflevertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
8.3 Naturalicious zal de door de Klant bestelde Producten afleveren op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. Wanneer de Klant meerdere Producten bestelt, is Naturalicious gerechtigd de bestelling in delen af te leveren.
8.4 Het risico ten aanzien van de afgeleverde Producten, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering aan de Klant over op de Klant.
8.5 Indien nakoming door Naturalicious (blijvend of tijdelijk) onmogelijk is, stelt Naturalicious de Klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Naturalicious zal de Klant ofwel een alternatief Product aanbieden, ofwel de mogelijkheid bieden de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinden van de Overeenkomst zal Naturalicious het bedrag corresponderend aan de niet-afgeleverde Producten dat de Klant reeds heeft betaald, binnen 30 dagen terugbetalen aan de Klant.
8.6 Alle door Naturalicious afgeleverde Producten blijven eigendom van Naturalicious of haar toeleveranciers totdat de Klant het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten, volledig heeft betaald.
8.7 Wanneer een afgeleverd Product non-conform is, zal Naturalicious kosteloos en binnen een redelijke termijn nadat de Klant Naturalicious op de hoogte heeft gesteld van de non-conformiteit, het Product vervangen.
8.8 De juices dienen persoonlijk te worden afgeleverd. De Klant zal ervoor zorgen dat persoonlijke aflevering mogelijk is op het door de Klant opgegeven (aflever)adres. De Klant erkent dat Naturalicious de juices slechts éénmalig zal afleveren, omdat Naturalicious de kwaliteit anders niet kan waarborgen. Wanneer de juices niet kunnen worden afgeleverd, worden deze geretourneerd aan Naturalicious en heeft Naturalicious het recht de Overeenkomst te ontbinden.
8.9 De Klant aanvaardt dat Naturalicious de juices laat leveren door Red Je Pakketje, zoals omschreven op de Website en/of in het bestelproces.
8.10 De snackbox is van een zodanig formaat dat deze door een standaard brievenbus past.
8.11 De Klant aanvaardt dat Naturalicious de snackbox laat bezorgen door Sandd ofwel door PostNL.
8.12 Wanneer de snackbox niet kan worden afgeleverd door Sandd, wordt deze geretourneerd aan Naturalicious. Naturalicious zal in dat geval contact opnemen met de Klant.
8.13 De eenmalige snackboxen, die vóór 12:00 uur op doordeweekse dagen via de Website zijn besteld, worden door PostNL de volgende dag bezorgd. Indien bezorging niet mogelijk is, wordt dit door PostNL binnen enkele dagen opnieuw geprobeerd of wordt de snackbox naar een PostNL afhaalpunt gebracht.

 

Artikel 9

Privacy

Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Naturalicious verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform het privacy statement van Naturalicious (https://nl.naturalicious.eu/privacy-statement/) en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

 

Artikel 10

Herroeping
10.1 De Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, tenzij:
a. Het Product een beperkte houdbaarheid heeft;
b. De verzegeling van het Product na de levering is verbroken.
10.2 Naturalicious mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
10.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het Product heeft ontvangen.
10.4 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10. 5 Indien het herroepingsrecht van toepassing is, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor herroeping, zoals door Naturalicious verstrekt op haar Website, in te vullen en dit formulier binnen 14 dagen na ontvangst van het Product samen met het te retourneren Product te sturen aan Naturalicious.
10.6 De Klant is verplicht het te retourneren Product uiterlijk binnen 14 dagen na de verklaring tot herroeping, aan Naturalicious terug te sturen. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.
10.7 In geval van herroeping op grond van artikel 10 lid 1, zal Naturalicious het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping terugbetalen. Naturalicious is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
10.8 Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, betaalt Naturalicious slechts de kosten voor de standaardverzending terug.

Artikel 11. Garanties en aansprakelijkheid
11.1 De Klant aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is”). Naturalicious sluit uitdrukkelijke en impliciete garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website.
11.2 Naturalicious garandeert niet dat de Website te allen tijde bereikbaar is of dat de informatie op de Website, waaronder maar niet beperkt tot informatie over de Producten, de levertijd en de indicatie van de voorraad, te allen tijde correct, actueel of volledig is. Naturalicious is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website.
11.3 Voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan, is de aansprakelijkheid van Naturalicious wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad of anderszins per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot vergoeding van door de Klant geleden directe schade tot het werkelijke bedrag dat door de Klant is betaald voor (het) bestelde Product(en). Naturalicious is echter in geen geval aansprakelijk voor een bedrag van meer dan EUR 1.000,= ([duizend] euro).
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Naturalicious aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de Overeenkomst;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Overeenkomst.
11.5 Iedere aansprakelijkheid van Naturalicious voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, alsmede alle andere schade die geen directe schade is zoals bepaald in het voorgaande lid, is uitgesloten.
11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij Naturalicious meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Naturalicious vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
11.7 De Klant garandeert dat hij:
a. geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal (laten) gebruiken bij gebruikmaking van de Website;
b. geen handelingen verricht of laat verrichten die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Website en/of de functionaliteit van de Website belemmeren;
c. geen applicaties zal (laten) gebruiken die de Website monitoren en/of delen van de Website kopiëren; en
d. in overeenstemming zal handelen met deze Algemene Voorwaarden;
e. op geen manier de belangen, reputatie en/of goede naam van Naturalicious en/of diens licentiegevers zal schaden.
11.8 De Klant vrijwaart Naturalicious voor alle schade en kosten die Naturalicious lijdt of maakt ten gevolge van aanspraken van derden die het gevolg zijn van:
a. enig handelen van de Klant bij het gebruik van de Website;
b. van enig handelen van de Klant bij de bestelling en/of levering van Producten;
c. en/of van een onrechtmatige daad van Klant.

 

Artikel 12

IE-rechten
12.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de Website, alsmede de via de Website toegankelijk gemaakte informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, look and feel, video-, audio-, beeld- en/of fotomateriaal, berusten bij Naturalicious en/of haar licentiegevers.
12.2 Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Website toegankelijk wordt gemaakt, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Naturalicious daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
12.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan de Klant over te dragen. De Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk (kunnen) maken op de IE-rechten van Naturalicious, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Naturalicious IE-rechten

 

Artikel 13

Klachtenregeling
13.1 Voor vragen, opmerkingen of klachten over het Product en/of de Website, kan de Klant contact opnemen met Naturalicious via het contact formulier op de Website, telefonisch of per e-mail.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Naturalicious
13.3 Naturalicious zal binnen redelijke termijn, inhoudelijk reageren op een klacht en streeft ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de Klacht inhoudelijk te reageren.

Artikel 14

Diversen
14.1
Naturalicious mag de Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden, dan wel derden inschakelen om haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren. Naturalicious zal een overdracht van de Overeenkomst aan een derde tijdig aan de Klant mededelen. Indien de Klant de overdracht aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij de Overeenkomst ontbinden.
14.2 De Klant mag de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
14.3 Op het gebruik van de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met de Website, deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst, uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de Klant binnen één maand nadat Naturalicious zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, aangeeft dat hij het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter wenst te beslechten.

 
***